The Modern Lawyer № 4 (45)

 

CONTENT

 

THEORETICAL AND HISTORICAL LEGAL SCIENCES  

Oksana N. Petyukova

Doctor of Law, Professor of the Department of International and Public Law, Faculty of Law; Professor of the Department of History of State and Law.

E-mail: oksana55@mail.ru

Modern theoretical and legal approaches to understanding of the value foundations of russian law

Abstract

Subject/topic: the scientific article analyzes various doctrinal approaches to the essence in understanding of the value foundation of law, taking into account the constitutional changes adopted in 2020 based on the results of the all-Russian vote in the Russian Federation.

Goals/objectives: The main goal of the study was to identify qualitative changes in the theoretical and legal interpretation of the values of Russian law at the present stage from the point of view of axiology, agatology, and deontology.

Methodology: when preparing a scientific article, both general scientific methods (dialectical, analysis and synthesis), and special scientific (for example, statistical) and special legal (formal legal, historical and legal) methods were used.

Results/conclusions: It is substantiated that the system of values of the Constitution of the Russian Federation updated in 2020, including the values of socio-economic development, state-legal and socio-political, socio-cultural, spiritual, taking root in the public consciousness, strengthens social-state unity and serves as an axiological basis development and prosperity of Russia. In order to impart a systematic and purposeful character to the development of Russian legislation, taking into account its axiological component, it is proposed to intensify public discussion of bills that form the value basis of Russian law as part of the implementation of the plan for legislative work, taking into account amendments to the Constitution of the Russian Federation.

Keywords: law, values, legislation, legal doctrine, axiology, agatology, deontology.

References:

Lazarev (2021) – Lazarev V.V. The ideology of constitutional reform of the legal system of the Russian Federation // Journal of Russian Law. 2021. N 4. P. 5 – 17. [Ideologiya konstitutsionnogo reformirovaniya pravovoy sistemy Rossiyskoy Federatsii // Zhurnal rossiyskogo prava.] 2021. N 4. P. 5 – 17.

Philosophical encyclopedic dictionary. M., 2010. [Filosofskiy entsiklopedicheskiy slovar.] M., 2010.

Khabrieva (2020) – Khabrieva T.Y. Constitutional reform in Russia: in search of national identity // Bulletin of the Russian Academy of Sciences. 2020. T. 90. N 5. . [Konstitutsionnaya reforma v Rossii: v poiskakh natsional’noy identichnosti // Vestnik Rossiyskoy akademii nauk.] 2020. T. 90. № 5.

Petyukova O.N. (2010) – Petyukova O.N. The influence of religion on the relationship between the concepts of “legal ethics” and “medical ethics” // Bulletin of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. – 2010. – №. 4. – P.154-156. [Petyukova O.N. Vliyaniye religii na sootnosheniye ponyatiy “yuridicheskaya etika” i “meditsinskaya etika” // Vestnik Moskovskogo universiteta MVD Rossii.]  2010.   №4.  S.154-156.

Petyukova O.N. (2022) – Petyukova O.N. Problems of continuity in legal doctrine: from history to modernity // Problems of economics and legal practice. – 2022. – T.18. – . No. 6. – P.14-18. [Problematika preyemstvennosti v pravovoy doktrine: ot istorii k sovremennosti // Problemy ekonomiki i yuridicheskoy praktiki].  2022.  T.18.  . №6. – P.14-18.

Russian identity: the creative potential of Cossack culture: monograph / S. N. Lukash, V. A. Zuev, K. V. Epoeva; under general ed. Dr. ped. Sciences S. N. Lukash. – Armavir: RIO ASPU, 2020. [Rossiyskaya identichnost’: sozidatel’nyy potentsial kul’tury kazachestva : monografiya / S. N. Lukash, V. A. Zuyev, K. V. Epoyeva ; pod obshch. red. d-ra ped. nauk S. N. Lukasha. – Armavir: RIO AGPU, 2020.].

Baburin S.N. (2022) – Baburin S.N. Spiritual and moral factor of constitutional transformations of administrative legal relations // Legal policy and legal life. 2022. No. 2. P. 44-52. [Dukhovno-nravstvennyy faktor konstitutsionnykh transformatsiy administrativnykh pravootnosheniy // Pravovaya politika i pravovaya zhizn.] 2022. № 2. P. 44-52.

Savenkov A.N. (2022) – Savenkov A.N. The global crisis of our time as a subject of legal philosophy // State and Law. 2022. No. 2. P. 103-117. [Global’nyy krizis sovremennosti kak predmet filosofii prava // Gosudarstvo i parvo.] 2022. № 2. P. 103-117.

Parilov O.V. (2023) – Parilov O.V. National ideology and the future of Russian higher education // Legal science and practice: Bulletin of the Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2023. No. 1(61). – P.189-191. [Natsional’naya ideologiya i budushcheye rossiyskogo vysshego obrazovaniya // Yuridicheskaya nauka i praktika: Vestnik Nizhegorodskoy akademii MVD Rossii.] 2023. №1(61).  P.189-191.

Ivanova S.Y. (2007) – Ivanova S.Y. National idea in the culture of modern Russia // National identity of Russia and the demographic crisis / Materials of the All-Russian Scientific Conference (October 20-21, 2006). M., 2007. [Natsional’naya ideya v kul’ture sovremennoy Rossii // Natsional’naya identichnost’ Rossii i demograficheskiy krizis / Materialy Vserossiyskoy nauchnoy konferentsii (20-21 oktyabrya 2006 g.).] M., 2007.

Orlov I.B. (2012) – Orlov I.B. National idea of Russia in the history of thought // National idea of Russia. Collect. Monograph. In 6 volumes. T. 1. M.: Scientific Expert, 2012. P. 59-79. [Natsional’naya ideya Rossii v istorii mysli // Natsional’naya ideya Rossii. Kollekt. Monografiya. V 6 t. T. 1. M.: Nauchnyy ekspert,] 2012. P. 59-79.

Polomoshnov A.F. (2007) – Polomoshnov A.F. Cultural identity of Russia: N. Danilevsky versus V. Solovyov. – Abstract of dissertation. … Ph.D – Rostov-on-Don, 2007. [Kul’turnaya identichnost’ Rossii: N. Danilevskiy protiv V. Solov’yeva. – Avtoreferat disser. na soisk. uch. st. d.f.n. – Rostov na Donu, 2007.]

Kropaneva E.M. (2008) – Kropaneva E.M. Vladimir Solovyov’s contribution to the development of the idea of the right to a decent human existence // Solovyov Research. Periodical collection of scientific works. – Ivanovo, 2008. – Issue 19. – pp. 140-141. [Vklad Vladimira Solov’yeva v razvitiye idei prava na dostoynoye chelovecheskoye sushchestvovaniye // Solov’yevskiye issledovaniye. Periodicheskiy sbornik nauchnykh trudov. – Ivanovo, 2008. – Vyp.19.].  P. 140-141.

Soloviev V. (1899) – Soloviev V. Law and morality. Essays on Applied Ethics. – St. Petersburg: Publishing house of Y. Kantorovich, 1899. [Pravo i nravstvennost’. Ocherki iz prikladnoy etiki. – Spb.: Izdaniye YA. Kantorovicha,] 1899.

Philosophy. Encyclopedic Dictionary. – M.: Gardariki /. Edited by A.A. Ivina. 2004. [Filosofiya. Entsiklopedicheskiy slovar. – M.: Gardariki /. Pod redaktsiyey A.A. Ivina.] 2004.

Soloviev V.S.  (1990) – Soloviev V.S. Justification for good. Moral philosophy // Soloviev V.S. Op. in 2 volumes. T.1. – M., 1990. [Opravdaniye dobra. Nravstvennaya filosofiya // Solov’yev V.S. Soch. v 2-kh tomakh. T.1.] – M., 1990.

Pribytkova E.A. (2007) – Pribytkova E.A. Philosophy of law V.S. Solovyov. Dissertation. … Ph.D. – M., 2007. . [Filosofiya prava V.S. Solov’yeva. Disser. na soisk. uch. st. k.yu.n.] – M., 2007.

Baburin S.N. (2022) – Baburin S.N. Russian truth and state-legal transformations of modern Russia // Bulletin of Moscow. state regional university. Series: Jurisprudence. 2022. N 1. P. 7-14. [Russkaya pravda i gosudarstvenno-pravovyye transformatsii sovremennoy Rossii // Vestnik Mosk. gos. oblastnogo universiteta. Seriya: Yurisprudentsiya.] 2022. № 1. P. 7-14.

Baburin S.N. (2021) – Baburin S.N. The significance of the value dynamics of Russian constitutionalism of the twentieth century. // Bulletin of the University named after O. E. Kutafin (MSAL). 2021. N 5. P. 130-136. [Znacheniye tsennostnoy dinamiki rossiyskogo konstitutsionalizma KHKH v. // Vestnik Universiteta imeni O. Ye. Kutafina (MGYUA).] 2021. N 5. P.130-136.

Sazonnikova E.V. (2023) – Sazonnikova E.V. Conceptions of Professor S. N. Baburin about the moral state, the territory of the state and integration constitutionalism // Vestnik VSU. Series: Law. 2023. N 1 (52). pp. 33-40. [Kontseptsii professora S. N. Baburina o nravstvennom gosudarstve, territorii gosudarstva i integratsionnom konstitutsionalizme // Vestnik VGU. Seriya: Pravo.] 2023. N 1 (52). P. 33-40.

Baburin (2020) – Baburin S.N. Moral state: Russian view on the values of constitutionalism. M., 2020. P.279-236. [Nravstvennoye gosudarstvo: russkiy vzglyad na tsennosti konstitutsionalizma.] M., 2020. P.279-236.

Baburin (2023) – Baburin S.N. The place of legal education in civilizational culture // Bulletin of Moscow University named after S.Yu. Witte. Series 2. Legal sciences. 2023. No. 2 (38). – pp. 12-18. [Mesto yuridicheskogo obrazovaniya v tsivilizatsionnoy kul’ture // Vestnik Moskovskogo universiteta imeni S.YU. Vitte. Seriya 2. Yuridicheskiye nauki.] 2023. № 2 (38).  P. 12-18.

Petyukova (2023) – Petyukova O.N. On models of translation of legal experience in the course of intergenerational communication // Legal regulation of economic activity. PRED.  2023.  №. 2.  P.72-82. [O modelyakh translyatsii pravovogo opyta v khode mezhpokolencheskoy kommunikatsii // Pravovoye regulirovaniye ekonomicheskoy deyatel’nosti. PRED] 2023. №2. P.72-82.

Kutafin (2008) – Kutafin O. E. Russian constitutionalism. – M., 2008. [Rossiyskiy konstitutsionalizm.] – M., 2008.

Lukyanova (2022) – Lukyanova V.Y. A new concept of proportionality of universal and national values in Russian legislation // Journal of Russian Law. 2022. № 9. P. 53 – 69. [Novyy kontsept sorazmernosti universal’nykh i natsional’nykh tsennostey v rossiyskom zakonodatel’stve // Zhurnal rossiyskogo prava.] 2022. № 9. P. 53 – 69.

9
ADMINISTRATIVE LAW  

Sergey I. Girko

Federal State Budgetary Institution of Science Center for Security Research of the Russian Academy of Sciences Director, Chief Researcher, Federal Penitentiary Service of Russia Research Institute, chief research fellow Doctor of Law, professor.

E-mail: syvorina959134@mail.ru

National interests of the Russian Federation and problematic issues of public security

Abstract

Subject/topic National interests of the Russian Federation and problematic issues of public security

Goals/tasks In the article, the author, based on the analysis of the approaches that have developed to the concept of the term, the phrase national interests, as well as the main provisions of the basic documents of national, state and public security of the Russian Federation, as well as the decision to suspend work on the Concept of public security of the Russian Federation, individual studies conducted by scientific experts, including the author’s, comes to the conclusion that the fact that with the suspension of work on the Concept of Public Security of the Russian Federation and the withdrawal of this document from law enforcement circulation, scientists and practitioners were, on the one hand, deprived of the conceptual apparatus characterizing the legal provisions of public security, and on the other hand, did not receive adequate consolidation in federal regulations that consider and regulate the legal tools and glossary of public security, as the main national priority, designed to ensure national security of a social phenomenon subject to protection by the state. The conceptual apparatus of public security has not been consolidated in regulatory legal acts. All of the above leads to the conclusion that the most important national priority, designed to ensure national security, should receive regulatory and legal consolidation in a special legislative act as soon as possible.

Methodology Analysis, synthesis, comparison, abstraction, problem statement, hypothesis building, specification, monitoring.

Conclusion Based on the results of the analysis, the author comes to the conclusion that the need to ensure legal protection of public relations, which together constitute the format of public security, which is a strategic national priority for ensuring the national security of the Russian Federation and were the subject and objects of the Concept of Public Security of the Russian Federation, actually turned out to be devoid of regulatory and legal regulation. He shares the point of view that the scientific hypothesis about the possibility of solving the complex of existing problems is possible through the development and adoption of a federal legislative act on public security, which, in a regulatory and legal manner, should consolidate not only the basic conceptual apparatus, but also approaches to ensuring public security as a strategic national priority of the national security of the Russian Federation.

Keywords: public security, national security, strategy, concept, national interests, strategic national priorities, public security sphere.

References:

Pozdnyakov (2019) – Poznyakov E.A. Philosophy of politics. [Filosofija politiki]. 3rd ed., ispr.and add. M.: Publishing house “The Whole World”. 2019. P.327.

Khabrieva (2020) – Khabrieva T.Ya. National interests and legislative priorities of Russia [Natsionalnye interesi I zakonodatelnije prioritety Rossii]// Journal of Russian Law. 2020. No. 12. pp. 19-20.

Belyaev, Bidova (2020) – Belyaev V.P., Bidova B.B. The essence of national interests: a general theoretical aspect [Sushnost natsionalnih interesov: obshetejreticheskij aspect] // Actual problems of Russian law.2020. Vol.15. No. 7 (116). p.19.

Turanin (2021) – Turanin V.Yu. National interests: approaches to the definition of the concept [Natsionalnye interesi: podhodi k opredeleniju ponjatija] // Russian justice. 2021. pp.2-7.

Kazakova (2011) – Kazakova M.N. National security and national interests of Russia: transformation of the concept and content [Natsionalnaja bezopasnost I natsionalnie interesy Rossii: transformatsija ponjatija I soderganija]. Humanitarian: actual problems of humanities and education. No. 4 (16). 2011. pp. 16-22.

Pozdnyakov (1994) – Pozdnyakov E.A. Nation, nationalism, national interests [Natsija, natsionalizm, natsionalnie interesy]/ M.: Progress-Culture. 1994. P.94.

Girko (2019) – Girko S.I. On the implementation of the Concept of Public Security of the Russian Federatation [K voprosu o realizatsii Kontseptsii obshestvenoy bezopasnosti Rossijskoi Federatsii]. Administrative Law and Process. No. 9. 2019. pp. 48-52.

Girko (2019) – Girko S.I. The concept of public security as an element of the national security strategy of the Russian Federation [Kontseptsija obshestvenoy bezopasnosti Rossijskoi Federatsii, kak element strategii natsionalnoj besopasnosti Rossijskoi Federatsii]. Materials of the interdepartmental scientific and practical conference “Topical issues of ensuring the defense capability and security of the state in new economic conditions” (April 23, 2019) / edited by Doctor of Economics, prof. A.M. Kushnira I Doctor of Economics, prof Hachaturjana. 2019. C.160-164.

Girko (2019) – Girko S.I. Is the prolongation of the “Concept of Public security in the Russian Federation” justified? [Obosnovana li prolongatsija Kontseptsiji obshestvenoy bezopasnosti Rossijskoi Federatsii] NPJ “Dialog”. 2019. No. 2. Pp.6-15.

Girko (2020) – Girko S.I. Prospects of prolongation of the Concept of Public Security of the Russian Federation for the period of 2030 [Prspektivi prolongatsii Kontseptsii obshestvenoy bezopasnosti Rossijskoi Federatsii na period do 2030]. Improvement of the system of material and technical support of the service and combat activities of the troops of the National Guard of the Russian Federation. Experience, problems and solutions: A collection of scientific articles based on the materials of the interdepartmental scientific and practical conference (April 03, 2020), Part I – St. Petersburg: VAMTO, 2020. pp. 211-215.

Girko (2020) – Girko S.I. Modern vector of development of the Concept of public Security of the Russian Federation [Sovremennij vector razvitija Kontseptsii obshestvenoy bezopasnosti Rossijskoi Federatsii]. Administrative Law and Process. 2020. No. 8. pp. 26-30.

Girko (2023) – Girko S.I. Public security of the Russian Federation: the state and further steps of development [Obshestvennaja bezopasnost Rossii: sostojanije I dalneishie shagi razvitija]. Administrative Law and Process. 2023. No.8. Pp.3-8.

Girko (2023) – Girko S.I. Modern problems of legal regulation of public safety. [Sovremennije problemy pravovoy reglamentatsii obshestvenoy bezopasnosti]. Modern Lawyer No. 1 (42) January-March 2023. pp. 18-31.

Voronov, Lapidus (2022) – Voronov A.M., Lapidus R.N. Public administration in the field of public security in modern Russia: theoretical and legal concepts: monograph. [Publichnoe administrirovanije v sfere obespechenija obshestvennoj bezopasnosti sovremennoy Rossii: teoreticheskije I pravovie koncepty] M.: UNITY-DANA: Law and Law, 2022. Pp.305-317.

Modern explanatory dictionary of the Russian language/Editor–in-chief S.A.Kuznetsov. – M.: Reader’s Digest, 2004. p. 394.

21

Yuri V. Stepanenko

Doctor of Law, Professor, Professor of the Department of Administrative Law and Procedure of the O.E. Kutafin University (MGUA); Chief Researcher at the Research Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia; Honored Lawyer of the Russian Federation, Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, Moscow.

E-mail: stepanenko.50@mail.ru

Vladimir V. Zhuravlev

PhD in Law, Senior Lecturer at the Department of Administrative Law and Administrative Activities of the Ryazan Branch of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.Ya. Kikot.

E-mail: vz15111982@gmail.com

Place of disciplinary law in the russian legal system

Annotation

Subject/topic The article is devoted to the theoretical substantiation of the concept of disciplinary law, the analysis of its place in the modern Russian legal system, and the establishment of existing intersectoral relations.

Goals/objectives. The authors state that disciplinary law should be considered as a complex branch of Russian law, which has a specific subject and method of legal regulation. It is proved that the place of disciplinary law is determined by the interrelation of its institutions and norms with public and private branches of scientific knowledge (administrative law, criminal law, labor law, church law, etc.) regulating disciplinary and labor relations, as well as educational and sports activities.

Methodology In preparing the article, the authors used a combination of general scientific and private scientific methods. The dialectical method made it possible to explore the prerequisites for the professionalization of disciplinary law as a complex branch of Russian law; the comparative legal method made it possible, by comparing various legal institutions, to identify and justify the existence and conditionality of existing intersectoral relations; the formal legal method was used in the analysis of legislative norms.

Results/conclusions An element of the scientific novelty of the research carried out is the analysis of the essence of disciplinary law as an integral element of the modern Russian legal system. The authors have identified the interdependence and proved the relationship of disciplinary law with the theory of state and law, constitutional, criminal, administrative, labor, and ecclesiastical branches of law.

The materials of this study are one of the first attempts at scientific understanding and substantiation of the validity of disciplinary law as a complex branch of Russian law and can be used in the educational process, as well as in the framework of further development of its provisions, conducting theoretical and legal research on the legal institute of discipline.

Keywords: disciplinary law, legal system, constitutional law, administrative law, labor law, criminal law, church law.

References:

Mironov (2020) – Mironov, A.N. Trends in the industrialization of disciplinary law in Russia [Tendentsii otraslizatsii distsiplinarnogo prava v Rossii]. // Administrative and municipal law. [Administrativnoye i munitsipal’noye pravo]. 2020. – No. 3. – P. 36-46.Dobrobaba (2013) – Dobrobaba, M. B. Official tort law: prerequisites for formation and development trends [Sluzhebno-deliktnoye pravo: predposylki formirovaniya i tendentsii razvitiya]. Society and Law [Obshchestvo i pravo]. 2013. – No. 2(44). – pp. 217-221.Kutafin (2001) – Kutafin O.E. Subject of constitutional law [Predmet konstitucionnogo prava]. – M.: Yurist [YUrist’]. 2001. 444 p.Kostyleva (2020) – Kostyleva, E. D. Constitutional values and goals as limiters of human rights and freedoms in decisions of the Constitutional Court of the Russian Federation [Konstitucionnye cennosti i celi kak ogranichiteli prav i svobod cheloveka v resheniyah Konstitucionnogo Suda RF]. Modern lawyer [Sovremennyj yurist]. – 2020. – No. 2(31). – pp. 98-108.Popov (2020) – Popov, V.I. On the issue of administrative compulsory preventive measures [K voprosu ob administrativnykh prinuditel’no-profilakticheskikh merakh]. Administrative law and process [Administrativnoye pravo i protsess]. 2020. – No. 4. – P. 24-28.Zhuravlev (2023) – Zhuravlev V.V. Industry coercion in the activities of internal affairs bodies: monograph [Otraslevoye prinuzhdeniye v deyatel’nosti organov vnutrennikh del: monografiya]. Ryazan: Ryazan branch of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.Ya. Kikot, 2023. – 150 p.Tsypin V.A. Canon law. Lecture course [Canon law. Lecture course]. M.: Round table on religious education in the Russian Orthodox Church, 1994. MIPT Publishing House. 440 pp.Yarovoy (2021) – Yarovoy A. Discussed amendments to the “Regulations on canonical punishments and disciplinary punishments of clergy” and their flaws [Obsuzhdayemyye pravki v «Polozheniye o kanonicheskikh preshcheniyakh i distsiplinarnykh nakazaniyakh svyashchennosluzhiteley» i ikh iz”yany]. Proceedings of the Belgorod Theological Seminary [Trudy Belgorodskoy dukhovnoy seminarii]. 2021. – No. 13. – P.95-101.Bukhtoyarova (2022) – Bukhtoyarova O.A. The subject of administrative law and disciplinary responsibility in the context of delimitation of branches of law [Predmet administrativnogo prava i disciplinarnaya otvetstvennost’ v kontekste razgranicheniya otraslej prava]. Administrative law and process [Administrativnoe pravo i process]. –2022. – No. 6. – P. 23 – 26.Administrative law: textbook [Administrativnoe pravo: uchebnik]. Ed. L.L. Popova, M.S. Studenikina. – 2nd ed., revised. and additional – M.: Norma: INFRA-M, 2017. 704 p.

33

Vladislav S. Tkachenko

General Director of the Association of Manufacturers of Pipeline Systems;

1 Kutafin Moscow State Law University (MSAL), postgraduate student Department of Administrative Law and Procedure.

Email: tvs@rapts.ru

The concept of false industrial products in the Russian legislation

Abstract

Subject/topic: The article examines the problems caused by the lack of a unified concept of counterfeit industrial products in the legal acts of the Russian Federation. The similarities and differences between the concepts of “counterfeit products” and “falsified products” are given. Separate industry regulatory documents are analyzed, including the experience of regulation in the USSR.

Goals/objectives: To analyze the current situation in legislation from the point of view of legal qualification of the phenomenon of product counterfeiting in various fields of activity and in various historical periods. Explore the possibility of introducing a unified concept.

Methodology. Methodology Analytical work was carried out to study regulatory legal acts, legal acts, publications of other researchers.

Conclusions. The author concludes that an integrated approach to the legal regulation of relations related to the prevention of production and introduction into circulation of counterfeit industrial products is more preferable than regulation within the framework of industry legislation. The author argues that the impact of falsified products is of great importance for both the economic and national security of the state as a whole.

Keywords: falsified products, falsified industrial products, counterfeit products, falsification of products, products of inadequate quality, products, measures of administrative responsibility.

References:

Tyutyunnik (2021) – Tyutyunnik I.G. Legal support for institutional development of industry. Modern lawyer [Pravovoe obespechenie institucional’nogo razvitiya promyshlennosti. Sovremennyj yurist]. 2021. No. 3 (36). pp. 57-66.

Stepanenko (2019) – Stepanenko Yu.V. On improving legislation in order to ensure the implementation of the national technological initiative. Modern lawyer [O sovershenstvovanii zakonodatel’stva v celyah obespecheniya realizacii nacional’noj tekhnologicheskoj iniciativy. Sovremennyj yurist]. 2019. No. 4 (29). pp. 21-32.

Bodrenkov (2023) – Bodrenkov V.A. Control (supervision) over the circulation of cement products and their falsification // Product quality control [Kontrol’ (nadzor) za oborotom cementnoj produkcii i ee fal’sifikaciya // Kontrol’ kachestva produkcii] 2023. No. 7. p. 8-13.

Tkachenko (2023) – Tkachenko V.S. Control over construction products in circulation. Modern lawyer [Kontrol’ za stroitel’noj produkciej v obrashchenii. Sovremennyj yurist]. 2023. No. 3 (44). pp. 27-41.

Bodrenkov (2023) – Bodrenkov V.A. Which manufacturers are protected by the moratorium on state control? // Product quality control [Kakih proizvoditelej zashchishchaet moratorij na goskontrol’? // Kontrol’ kachestva produkcii] 2023. No. 9. p. 34-38.

Kvashnin (2023) – Kvashnin A.V. Our main goal is consumer safety // Product quality control. 2023 [Nasha glavnaya cel’ – bezopasnost’ potrebitelej // Kontrol’ kachestva produkcii] No. 2. p. 19-21.

Bykova (2023) – Bykova N. Combating illegal trafficking of products. Market of cement and concrete mixtures // Standards and quality [Protivodejstvie nezakonnomu oborotu produkcii. Rynok cementa i betonnyh smesej // Standarty i kachestvo] 2023. No. 9. p. 10-12.

Shelishch (2022) – Shelishch P.B. Counterfeiting of building materials and products is an unresolved problem of conformity assessment bodies // Product quality control [Fal’sifikat stroitel’nyh materialov i izdelij — nereshennaya problema organov po ocenke sootvetstviya // Kontrol’ kachestva produkcii] 2022. No. 4. p. 43-46.

Tkachenko (2021) – Tkachenko V.S. To be or not to be the concept of “falsified products” in the legislation of the Russian Federation // Product quality control [Byt’ ili ne byt’ ponyatiyu «fal’sifikat» v zakonodatel’stve RF // Kontrol’ kachestva produkcii] 2021 No. 3 p. 28-31

Girko (2023) – Girko S.I. Modern problems of legal regulation of public safety. Modern lawyer [Sovremennye problemy pravovoj reglamentacii obshchestvennoj bezopasnosti. Sovremennyj yurist]. 2023. No. 1 (42). pp. 18-31.

Albov (2023) Albov A.P., Pishchulin A.V. Legal responsibility as a component of legal reality. Modern lawyer [Yuridicheskaya otvetstvennost’ kak komponent pravovoj real’nosti. Sovremennyj yurist]. 2023. No. 2 (43). pp. 8-23.

Nesterov (2022) – Nesterov A.V. We discuss the legal categories of counterfeit, counterfeit and smuggled goods // Customs Affairs [Obsuzhdaem pravovye kategorii fal’sificirovannyh, kontrafaktnyh i kontrabandnyh tovarov // Tamozhennoe delo]. 2022. No. 3. p. 32-35.

Usoltsev (2022) – Usoltsev E.Yu. The problem of defining and correlating the concepts of “Bad faith”, “Abuse of law” and “Chicane”. Modern lawyer [Problema opredeleniya i sootnosheniya ponyatij “Nedobrosovestnost'”, “Zloupotreblenie pravom” i “SHikana”. Sovremennyj yurist]. 2022. No. 1 (38). pp. 49-58.

Chapkevich (2005) – Chapkevich L.E. Counterfeit and falsified products: Problems and ways to solve them // Law and Economics [Kontrafaktnaya i fal’sificirovannaya produkciya: Problemy i puti ih resheniya // Pravo i ekonomika]. 2005. No. 6. p. 16-23.

Pirogova (2010) – Pirogova V.V. “Falsification” and “counterfeiting” in pharmacology: the path to litigation? // Economy and law [“Fal’sifikaciya” i “kontrafakciya” v farmakologii: put’ k sudebnym sporam? // Hozyajstvo i pravo]. 2010. No. 12. p. 15-18.

Solovyov (2017) – Solovyov O.D., Timchenko A.V. The use of special knowledge in identifying falsified and counterfeit medicines // Bulletin of the Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia [Ispol’zovanie special’nyh znanij pri vyyavlenii fal’sificirovannyh i kontrafaktnyh lekarstvennyh sredstv // Vestnik Nizhegorodskoj akademii MVD Rossii]. 2017. 40 No. 4. p. 212-216

Panov (2008) – Panov S.L. Correlation of the concepts “Counterfeit”, “Falsified”, “Pirated” products: Theoretical aspect // Law and Politics [Sootnoshenie ponyatij “Kontrafaktnaya”, “Fal’sificirovannaya”, “Piratskaya” produkciya: Teoreticheskij aspekt // Pravo i politika]. 2008. No. 2. p. 453-458.

Zagorsky (2005) – Zagorsky A.L. Counterfeit and falsification. Security solutions // Partners and competitors [Kontrafakt i fal’sifikaciya. Zashchitnye resheniya // Partnery i konkurenty]. 2005. No. 5. p. 4-5.

Kotlyarov (2019) – Kotlyarov I.I., Zimina K.I. Problems of terminological unification of the subject of illicit trafficking in medical products in the norms of domestic and international law. // Bulletin of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia [Problemy terminologicheskoj unifikacii predmeta nezakonnogo oborota medicinskoj produkcii v normah vnutrigosudarstvennogo i mezhdunarodnogo prava. // Vestnik Moskovskogo universiteta MVD Rossii]. 2019. No. 6. p. 196-199.

Nevsky (2013) – Nevsky A. Dangerous pills // EZh-Lawyer [Opasnye pilyuli // EZH-YUrist]. 2013. No. 42. p. 6.

Dvoeglazov (2014) – Dvoeglazov V.A. Correlation of the concepts of poor quality, falsified and counterfeit medicine // Russian investigator [Sootnoshenie ponyatij nedobrokachestvennoe, fal’sificirovannoe i kontrafaktnoe lekarstvennoe sredstvo // Rossijskij sledovatel’]. 2014. No. 13. p. 18-22.

41

Aishat N. Bayrambekova

Senior Lecturer at the Department of Law of Astrakhan State Technical University (ASTU), Astrakhan, Russia.

E-mail: mafia8185@list.ru.

Maksim L. Romanov

Candidate of Legal Sciences, Associate Professor of the Department of Law of Astrakhan State Technical University (ASTU), Astrakhan, Russia.

E-mail: lawcomtex@mail.ru.

On the issue of the administrative and legal essence of tax debt collection

Abstract

Subject/topic: social relations emerging regarding the collection of tax debts as a measure of state coercion.

Goals/objectives: identifying the essence and highlighting the characteristic features of tax debt collection as a comprehensive measure of administrative coercion of a restorative nature.

Methodology: both general scientific ones are used: systemic, logical methods, analysis and synthesis, and specific scientific ones: comparative legal and formal legal methods of research.

Results/conclusions: a scientifically substantiated position on the issue of the legal nature of collection of tax debts as a measure of administrative coercion of a restorative nature has been proposed, characteristic features confirming this have been identified and relevant arguments and norms of tax legislation have been presented; the multicomponent composition of tax debt is recognized and considered, which nevertheless does not indicate that the collection has any other purpose besides the compensatory purpose, since the collection is implemented not by individual measures, but directly and in the form of a total property (monetary) supply (amount) forming the total tax liability.

Keywords: state coercion, administrative and restorative measures, tax debt, collection of tax debt.

References:

Bakhrakh (1996) – Bakhrakh D.N. Administrative law [Administrativnoye pravo]: Textbook. M.: Beck, 1996. 355 p.

Arslanbekova (2009) – Arslanbekova A.Z. Financial and legal sanctions in the system of legal liability measures [Finansovo-pravovyye sanktsii v sisteme mer yuridicheskoy otvetstvennosti]: Author’s abstract. dis. … Doctor of Law. Sci. Saratov, 2009. 54 p.

Kolesnichenko (2002) – Kolesnichenko Yu.Yu. Administrative coercive measures for violation of legislation on taxes and fees – classification and conditions of application [Mery administrativnogo prinuzhdeniya za narusheniye zakonodatel’stva o nalogakh i sborakh – klassifikatsiya i usloviya primeneniya] // Journal of Russian Law. 2002. No. 7. Pp. 57-62.

Tax Law [Nalogovoye pravo]: Textbook / Ed. S.G. Pepelyaeva. M.: Alpina Publ., 2016. 796 p.

Ovcharova (2021) – Ovcharova E.V. Administrative coercion for violation of tax legislation in the Russian Federation as an element of the mechanism of legal regulation in the field of taxes and fees [Administrativnoye prinuzhdeniye za narusheniye nalogovogo zakonodatel’stva v Rossiyskoy Federatsii kak element mekhanizma pravovogo regulirovaniya v oblasti nalogov i sborov]: Dis. … Doctor of Law. Sci. M., 2021. 511 p.

Kuznetsov (2022) – Kuznetsov I.A. To question of the principles of property taxation [K voprosu o printsipakh imushchestvennogo nalogooblozheniya] // The Modern Lawyer [Sovremennyj yurist]. 2022. No. 2. Pр. 31-42.

Kostina, Kostin (2019) – Kostina O.V., Kostin A.A. The concretization of the norms of civil and tax legislation in the implementation of hereditary succession [Konkretizatsiya norm grazhdanskogo i nalogovogo zakonodatel’stva v realizatsii nasledstvennogo pravopreyemstva] // The Modern Lawyer [Sovremennyj yurist]. 2019. No. 2. Pp. 36-52.

Bogdanov (2010) – Bogdanov E.P. Taxes and taxation [Nalogi i nalogooblozheniye]: Lecture notes. M.: Poligrafizdat, 2010. 160 p.

Dymchenko (1985) – Dymchenko V.I. Administrative responsibility of enterprises and organizations [Administrativnaya otvetstvennost’ predpriyatiy i organizatsiy]: Textbook. allowance. Vladivostok: DVGU, 1985. 83 p.

Administrative responsibility in the USSR [Administrativnaya otvetstvennost’ v SSSR] / Ed. V.M.Manokhina, Yu.S.Adushkina. Saratov: Publishing house Sarat. Univ., 1988. 167 p.

Fialkovskaya (2019) – Fialkovskaya I.D. Methods of public administration: theoretical issues [Metody gosudarstvennogo upravleniya: voprosy teorii]: Monograph. Kazan: Buk, 2019. 173 p.

61

Sergei I. Zubenko

Postgraduate student of the Kutafin Moscow State Law University (MSAL)”, Moscow.

E-mail: zuber44@vk.com.

 

Academic Supervisor: Yuri Viktorovich Stepanenko, Professor of the Department of Administrative Law and Procedure at the University named after O.E. Kutafina (Moscow State Law Academy), Chief Researcher of the PKU NII FSIN of Russia Doctor of Law, Professor, Honored Lawyer of the Russian Federation, Moscow, Russia.

Administrative and legal regulation of interaction of federal executive authorities with civil society institutions in the sphere of education and youth policy

Abstract

Subject/Topic The subject of the study is a system of regulatory legal acts regulating the interaction of federal executive authorities with civil society institutions in the field of education and youth policy.

Goals/Objectives This article examines the administrative and legal regulation of the interaction of federal executive authorities engaged in public administration in the field of education and youth policy with civil society institutions. The paper analyzes the current legislation defining the legal basis for the interaction of these entities, and also examines the mechanisms and tools used in the implementation of this interaction. Special attention is paid to the role of public-state associations and the functions of federal executive authorities in the field of education and youth policy, as well as interaction with civil society institutions in order to achieve public interests and strengthen democratic principles of governance. The author examines the trends of changes in legislation over the past few years, as well as the problems faced by federal executive authorities and civil society institutions in the process of interaction, offers recommendations for improving the legal regulation of this area. The purpose of the study is to analyze the legal mechanisms of interaction between federal executive authorities and civil society institutions in the field of education and youth policy.

Methodology Methods of description, comparison, and analysis were used.

Conclusion and Relevance The results of the research can be used for further development of models of legal interaction between federal executive authorities and civil society institutions in the field of education and youth policy, as well as in other areas.

Keywords: federal executive authorities, civil society institutions, administrative and legal regulation.

References:

Komarova (2023) – Komarova V.V. Constitutional and legal status of public associations in modern Russia: a textbook for magistracy / ed. by V. V. Komarova. — 2nd ed., add. — Moscow: Norma: INFRA-M [Konstitucionno-pravovoj status obshchestvennyh ob”edinenij v sovremennoj Rossii: uchebnoe posobie dlya magistratury], 2023. — 256 p.

Kurilyuk (2020) – Kurilyuk Y.E. Family values in the balance of public and private interests: legal positions of the Constitutional Court of the Russian Federation and the European Court of Human Rights // Modern Lawyer [Semejnye cennosti v balanse publichnyh i chastnyh interesov: pravovye pozicii Konstitucionnogo Suda Rossijskoj Federacii i Evropejskogo Suda po pravam cheloveka]. – 2020. – N. 2.-pp.109-120.

Nozdrachev (2018) – Nozdrachev A.F. On the 25th anniversary of the Constitution of the Russian Federation. Citizen and executive power: constitutional foundations of relations // Administrative law and process [K 25-letiyu Konstitucii Rossijskoj Federacii. Grazhdanin i ispolnitel’naya vlast’: konstitucionnye osnovy vzaimootnoshenij]. 2018. №. 12. pp. 21-30.

Nikitina, Gaunova (2021) – Nikitina E.E., Gaunova J.A. Interaction of public authorities with civil society institutions in the implementation of the state national policy of the Russian Federation // Journal of Russian Law [Vzaimodejstvie organov publichnoj vlasti s institutami grazhdanskogo obshchestva pri realizacii gosudarstvennoj nacional’noj politiki Rossijskoj Federacii]. 2021. N 10. p. 5-19.

Suleymanova (2019) – Suleymanova S.R. Typologization of legal models of activity of youth associations of the world through the analysis of their goals and objectives // Constitutional and municipal law [Tipologizaciya pravovyh modelej deyatel’nosti molodezhnyh ob”edinenij mira posredstvom analiza ih celej i zadach]. 2019. N 1. pp. 33-37.

Spiridonov (2022) – Spiridonov P. E. Public administration in the period of legal postmodernism // Lex Russica [Publichnoe upravlenie v period pravovogo postmodernizma]. 2022. No. 11 (192). [Electronic resource] URL:https://cyberleninka.ru/article/n/publichnoe-upravlenie-v-period-pravovogo-postmodernizma (date of appeal: 30.09.2023). pp. 79-89.

Komarova (2017) – Komarova V.V. Public authorities and subjects of civil society: legal formalization of interaction// Law and the State: Theory and Practice [Organy publichnoj vlasti i sub”ekty grazhdanskogo obshchestva: pravovoe oformlenie vzaimodejstviya]. 2017. No. 2(146). pp. 104-107.

70
CRIMINAL AND CRIMINAL PROCEDURE LAW  

Alexey V. Novikov

Doctor of Sociological Sciences, Professor Russian State Social University, Wilhelm Peak str., 4 p. 1 Moscow, 129226, Russia.

E-mail: noval2403@mail.ru

Ilya S. Dubovsky

Master’s student of the Department of Anti-Corruption Activities and Public Counteraction Russian State Social University, Wilhelm Peak str., 4 p. 1 Moscow, 129226, Russia.

E-mail: mi.va.17@mail

Rotection of intellectual property: aspects of legal qualification of commercial bribery

Abstract

Subject/Topic A pressing issue in the field of intellectual property remains the issue of combating corruption and public counteraction to commercial bribery, which is one of the most common ways of violating intellectual property rights.

Goal/Objectives Study of the legal qualification of commercial bribery in the protection of intellectual property/ Consider aspects of commercial bribery in the protection of intellectual property.

Methodology The authors consider commercial bribery in the field of intellectual property to be situations where an illegal transfer occurs to a person who has the right to perform managerial functions in a commercial or other organization, while actions (inaction) are within the official powers of this person, or if he, by virtue of his official position may contribute to the specified actions (inaction), money, securities, other property, as well as the illegal provision of services of a property nature to him, the provision of property rights, for the commission of an action (inaction) determined by agreement in the interests of the giver or other persons.

Research results / conclusions according to the authors, the object of commercial bribery in the field of intellectual property is primarily social relations regulating the official interests of the interested organization, which distinguishes commercial bribery in the field of intellectual property from other corruption crimes in government bodies and organizations / The authors believe that it is advisable, in accordance with the established procedure, in order to clarify and specify the definition of the concept of commercial bribery in the field of intellectual property, to make changes and additions to the Criminal Code of the Russian Federation, which will help to practically ensure the application of the rules of law in this area.

Keywords: intellectual property, commercial bribery, copyright, corruption, bribery.

Reference:

Shirokov (2022) – Shirokov I.D. Vazhnost’ ohrany ob”ektov intellektual’noj sobstvennosti dlya predpriyatij [The importance of intellectual property protection for enterprises]. // Innovacionnaya nauka, No. 6-1, 2022, pp. 51-53. (In Russian)

Vashko (2020) – Vashko I.M. Intellektual’naya sobstvennost’ organizacii kak faktor sozdaniya konkurentnyh preimushchestv [Intellectual property of an organization as a factor of creating competitive advantages] // Molodezhnyj sbornik nauchnyh statej «Nauchnye stremleniya», No. 27, 2020, pp. 54-60. (In Russian)

Alakshina (2009) – Alakshina I.S. Grazhdansko-pravovye aspekty protivodejstviya korrupcii [Civil and legal aspects of anti-corruption]. Bezopasnost’ biznesa, 2: 31–32. (In Russian)

Bikeev, Kabanov (2021) – Bikeev I.I., Kabanov P.A. Antikorruptsionnoe planirovanie: teoreti-cheskie osnovy i pravovoe regulirovanie v sub”ektakh Rossiyskoy Federatsii [Anti-corruption planning: Theoretical foundations and legal regulation in the Subjects of the Russian Federation]. Kazan’, Publ.”Poznaniе” Kazanskogo innovatsionnogo universiteta, 328 p. (In Russian)

Dyukov (2017) – Dyukov A.S. 2017 YUridicheskaya sushchnost’ posessornoj zashchity [The legal essence of possessory protection]// Sovremennyj yurist. 2017. No. 2 (19). pp. 44-56.

Gnevusheva (2019) – Gnevusheva M.A. Administrativnaya i ugolovnaya otvetstvennost’ za narushenie avtorskih, smezhnyh i patentnyh prav. [Administrative and criminal liability for violation of copyright, related and patent rights.]. Sovremennyj yurist. 2019. No. 2 (27). pp. 192-202.

Grigorev (2021) – Grigorev I.V. Natsional’nyy plan protivodeystviya korruptsii na 2021–2024 gody: antikorruptsionnye elementy pravovogo polozheniya (statusa) gosudarstvennykh grazhdanskikh sluzhashchikh [National Anti-Corruption Plan for 2021–2024: anti-corruption elements of the legal status of State civil servants]. Pravo i politika, 9: 166–175. DOI: 10.7256/2454-0706.2021.9.36332 (In Russian)

Kislyj (2018) – Kislyj O.A. O metodike provedeniya antikorrupcionnoj ekspertizy normativnyh pravovyh aktov i proektov normativnyh pravovyh aktov v operativno-rozysknoj deyatel’nosti.’» [On the methodology of conducting anti-corruption expertise of regulatory legal acts and draft regulatory legal acts in operational investigative activities.] Setevoe izdanie «Akademicheskaya mysl’. № 2 (3). 2018. (In Russian)

Kozlova, Fomenko (2021) – Kozlova E.B., Fomenko E.V. Takticheskie i metodicheskie proschety v organizacii sistemy gosudarstvennogo upravleniya kak negativnyj faktor snizheniya rejtinga urovnya vospriyatiya korrupcii i rosta urovnya prestuplenij korrupcionnoj napravlennosti v gosudarstve. Aktual’nye voprosy protivodejstviya v publichnom i chastnom sektorah = Aktuelle Fragen der korruptionsbekämpfung im öffentlichen und privatrechtlichen sektor: materialy rossijsko-germanskoj nauchno-prakticheskoj konferencii (Sankt- Peterburg, 1 dekabrya 2021 g.) [Tactical and methodological miscalculations in the organization of the public administration system as a negative factor in reducing the rating of the level of perception of corruption and the growth of the level of corruption-oriented crimes in the state. Topical issues of counteraction in the public and private sectors = Aktuelle Fragen der korruptionsbekämpfung im öffentlichen und privatrechtlichen sektor: materials of the Russian-German scientific and practical conference (St. Petersburg, December 1, 2021)]. / ed. Col.: D.V. Rybin (prev.), E.V. Trofimov (rel. ed.) [et al.]. – St. Petersburg: St. Petersburg Institute (branch) VGUYU (RPA of the Ministry of Justice of Russia), 2021 (In Russian)

Kulikova (2019) – Kulikova A.A. Cifrovye prava v rossijskoj pravovoj sisteme: ponyatie, vidy// [The system of protection of personal rights and freedoms] // Sovremennyj yurist. 2019. No. 3 (36). pp. 19-28.

Kupriyanova (2018) – Kupriyanova L.M. Intellektual’noe pravo na rynke intellektual’noj sobstvennosti [Intellectual property law in the intellectual property market]. Sovremennyj yurist. 2018. No. 1 (22). pp. 92-101.

Kostyleva (2021) – Kostyleva E.D. Sistema zashchity lichnyh prav i svobod [Digital rights in the Russian legal system: concept, types]// Sovremennyj yurist. 2021. No. 1 (26). pp. 178-185.

Petukhov, Ryabtseva (2020) – Prevention of corruption in public authorities of the Russian Federation. Collection of scientific articles. 2020. Ed. Petukhov N.A., Ryabtseva E. V. Simferopol’, 220 р. (In Russian)

Mart’yanov (2018) – Mart’yanov V.S. Current issues of scientific support for the state anti-corruption policy in the Russian Feredation. In: Collection of research papers of the 3-rd All-Russian Scientific Conference with international participation (26–27 October 2018, Ekaterinburg). Ekaterinburg: 24–51. (In Russian)

Nikolaeva (2020) – Nikolaeva Yu.V., Grimalskaya S.A. Preduprezhdenie ekonomicheskoj prestupnosti: problemy i puti ih preodoleniya [Prevention of economic crime: problems and ways to overcome them] // Obrazovanie i pravo – 2020. – No. 1. – pp. 330-343. (In Russian)

Sobol (2020) – Sobol T.S. Uroven’ zhizni naseleniya Rossii: sovremennyj vzglyad na dejstvitel’nost’ [In the life of the Russian population: a modern view of reality]. Vestnik Moskovskogo universiteta im. S. YU. Vitte, Seriya 1: Ekonomika i upravlenie, 3 (34): 7–12. (In Russian) DOI: 10.21777/2587-554X-2020-3-7-12 (In Russian)

Shepelev (2021) – Shepelev M.I. Ekonomicheskaya prestupnost’ v RF, prichiny i mery ee preduprezhdeniya [Economic crime in the Russian Federation, causes and measures of its prevention] // Gosudarstvennaya vlast’ i kadry. – 2021. – No. 2. – pp. 126-127. (In Russian)

Khabrieva (2018) – Khabrieva T.Ya. Pravo pered vyzovami cifrovoj real’nosti [Law before the challenges of digital reality]/ T.Ya. Khabrieva // Zurnal rossijskogo prava – 2018. – No. 9. – pp. 5-16; (In Russian)

Mady Delvaux: «Robotics will bring about a revolution» // Rise of the robots: Mady Delvaux on why their use should be regulated. – URL: http://www.europarl.europa.eu/ news/en/headlines/economy/ 20150422STO43701/mady-delvaux- robotics-will-bring-about-a-revolution; http://www.europarl. europa.eu/news/en/headlines/ economy/20170109STO57505/rise-of-the-robots-mady-delvaux-on-why-their-use-should-be-regulated (Дата обращения: 03.11.2023).

Nevejans, N. European civil law rules in robotics: Policy Department for «Citizens’ Rights and Constitutional Affairs» / N. Nevejans // European Parliament’s Committee on Legal Affairs. – 2016. – 29 p.; URL: http://www.europarl.europa. eu/RegData/etudes/STUD/2016/571379/IPOL STU (2016) 571379_EN.pdf (Дата обращения: 10.11.2023).

Luger, J.F. Artificial Intelligence. Structures and Strategies for Complex Problem Solving / J.F. Luger. – ISBN 0-201-64866-0.

Luger, G.F. Artificial Intelligence: Structures and Strategies for Complex Problem Solving George / G.F. Luger. Uslaner E.M. 2020. Corruption, the Inequality Trap and Trust in Government. European Consortium for Political

Research: 1–36. https://www.researchgate.net/ publication/288265469_Corruption_the_ Inequality_Trap_and_Trust_in_Governmen

80

Rushan R. Galyautdinov

Candidate of Law, Docent of the Department of Criminology of the Institute of Law of the Ufa University of Science and Technology, Ufa, Russia.

E-mail: rushan-94@mail.ru

The protocol of the investigative action as primary and derivative evidence

Abstract

Subject/topic For the correctness, objectivity and completeness of the investigation of criminal cases, it is necessary to comply with both criminal procedural and criminalistic rules. One of these rules, which we decided to pay attention to in this study, is compliance with the procedural form of conducting investigative actions, namely the correct and complete preparation of the protocol. The protocol is drawn up based on the results of investigative actions. Moreover, there may be several protocols for one investigative action, including at various stages of the preliminary investigation. These facts are the subject of our research. We believe that it would be logical to include in the subject the tactical features of some investigative actions and their logging.

Goals/tasks The purpose of this publication is to define the protocol of an investigative action as evidence in a criminal case, taking into account the analysis of its form and content, as well as the evidentiary information contained therein. The purpose of the study is also due to the need to study the protocol of the investigative action, taking into account law enforcement practice as a primary and derivative evidence.

Methodology When preparing the material and writing the article, a comparative legal method was used, which allowed, by comparing various sources, to identify the features of drawing up investigative protocols, an analysis of regulatory regulation, thanks to which the foundations of the means of special legal and logical interpretation of criminal procedural norms were compiled, a formal legal method that was used in the analysis of legislative material.

Results/conclusions On the basis of theory and law enforcement practice, four provisions concerning the protocol of the investigative action are defined, expressed in its primary or derivative form of evidence, general provisions of the content of the protocol are formulated, the relationship between direct information and information contained in the protocol for consideration in court, definitions of initial and derivative evidence are given.

Practical significance The materials of scientific research can be used in scientific criminal law research, as well as used for training law enforcement officers in specialized institutions. In addition, the practical significance of scientific research is determined by its focus on improving the detection and investigation of crimes.

Keywords: official crimes, investigative action protocol, law enforcement practice, interrogation protocol, victim, witness, inspection protocol, accused, suspect, testimony.

References:

Gulyaev (2015) – Gulyaev A.P. Commentary on the Criminal Procedure Code of the Russian Federation. Practical guide for investigators, interrogators, prosecutors, lawyers. [Kommentarij k ugolovno-processual’nomu kodeksu Rossijskoj Federacii. Prakticheskoe rukovodstvo dlya sledovatelej, doznavatelej, prokurorov, advokatov] M.: “Exam”, 2015. – 290 p.

Kalinovsky (2021) – Kalinovsky K.B. Criminal trial: lecture notes. [Ugolovnyi process: konspekt leksii] M.: “Eksmo”, 2021. – 320 p.

Kudaev, Tutukov (2007) – Kudaev S.A., Tutukov A.Yu. The destruction of documents and objects in criminal proceedings (procedural and criminalistic aspects): monograph. [Istrebovanie dokumentov I predmetov v ugolovnom processe: processualnyu I kriminalisticheskie aspekty: monografiya] Nalchik, 2007. – 271 p.

Arsenyev, Metlin, Smirnov (1996) – Arsenyev V. D., Metlin N. F., Smirnov A.V. On further differentiation of the procedure of criminal proceedings [O dal’nejshej differenciacii poryadka proizvodstva po ugolovnym delam] // Izv. vuzov. Jurisprudence. – No. 1 1996. pp. 78-83.

Zakhartsev (2003) – Zakhartsev S.I. Urgent investigative actions: monograph. [Neotlozhnye sledstvennye dejstviya: monografiya] St. Petersburg: Institute of Retraining and Advanced Training of employees of the FSB of Russia, 2003. – 720 p.

Ryzhakov (2012) – Ryzhakov A.P. Criminal procedural proof and basic investigative actions. [Ugolovno-processual’noe dokazyvanie i osnovnye sledstvennye dejstviya] M.: Case and Service, 2012. – 544 p.

Baev (2013) – Baev O. Ya. Tactics of investigative actions: textbook [Taktika sledstvennyh dejstvij: uchebnoe posobie] M.: Yurlitinform, 2013 – 456 p.

Gulkevich (2014) – Gulkevich Z.T. On the question of the functions of investigative protocols [K voprosu o funkciyah protokolov sledstvennyh dejstvij] // Bulletin of Perm University. Legal sciences. 2014. No. 1. pp. 269-273.

Petertsev (2006) – Petertsev S. K. Tactical interrogation techniques: textbook [Takticheskie priemy doprosa: uchebnoe posobie] 4th ed., reprint of St. Petersburg, 2006 – 56 p.

Sankov (2015) – Sankov V.I. Testimony of a suspect (accused) confessing to committing a crime: problems of forensic tactics and ways to solve them [Pokazaniya podozrevaemogo (obvinyaemogo), priznayushchegosya v sovershenii prestupleniya: problemy kriminalisticheskoj taktiki i puti ih resheniya] // Actual problems of modern criminalistics: materials of the international scientific and practical conference. Moscow, April 15, 2015, Moscow: RUDN, 2015. pp. 193-197.

95
YOUNG SCIENTIST’S TRIBUNE  

Arthur A. Adamyan

Postgraduate student, Department of “State-legal and financial-legal disciplines” scientific specialty – Law 5.1.2. “Public-legal sciences”.

E-mail: adamaaa95@mail.ru

 

Academic Supervisor: Alexey Vladimirovich Iglin, Candidate of Legal Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of State Legal and Financial Legal Disciplines, Moscow Financial and Legal University (MFLU). E-mail: iglin-av@list.ru

Legal regulation of state procurement within the framework of meeting state needs

Abstract

Subject/topic: The scientific article focuses on public procurement in the Russian Federation, illuminating aspects of Federal Law № 44 dated April 5, 2013, titled «On the Contract System in the Sphere of Procurement of Goods, Works, and Services for State and Municipal Needs».

Goals/tasks: Based on references to the norms of existing legislation, the author attempts to provide a substantive characterization of legal proceedings within the framework of the discussed topic. The goal of the research is to analyze Federal Law №. 44, assessing the practical utility of this law.

Methodology: The methods employed included analysis, description, legal modeling, and abstraction.

Conclusion: Based on the results of the analysis, the author concludes that Federal Law № 44 represents a significant tool in shaping public procurement in the Russian Federation. Its implementation is accompanied by a range of positive effects for various participants in the process, including government bodies, suppliers, and contractors. Transparency, competition, and efficiency, ensured by this law, contribute to the creation of fair conditions for participation in public procurement. This mechanism leads to a reduction in prices for acquired goods, works, and services, as well as an improvement in the quality standards of the provided products and services.

Keywords: public procurement, Federal Law № 44, procurement participants, claims activities, procedures.

References:

Tsyganova M.S., Buresh S.V., Chernushenko (2020) – Tsyganova M.S., Buresh S.V., Chernushenko D.A. Development of tools for analyzing data on state procurement under federal laws №. 44 and №. 223 (based on the analytical platform Loginom) [Razrabotka instrumentariya analiza dannyh o gosudarstvennyh zakupkah po federal’nym zakonam № 44-FZ i № 223-FZ (na baze analiticheskoj platformy Loginom)] // Vestnik Cherepovets State University. [Vestnik CHerepoveckogo gosudarstvennogo universiteta].– 2020. – No. 6 (99). – P. 59-72.

Kropacheva (2019) – Kropacheva O.V. Issues of implementing the federal law dated April 5, 2013, № 44 in the implementation of production activities by institutions of the penal system and labor adaptation of convicts [Voprosy realizacii federal’nogo zakona ot 05.04.2013 № 44-FZ v ramkah osushchestvleniya proizvodstvennoj deyatel’nosti uchrezhdeniyami ugolovno-ispolnitel’noj sistemy i trudovoj adaptacii osuzhdennyh] // Bulletin of Modern Science and Practice. [Vestnik sovremennoj nauki i praktiki] – 2019. – №. 1 (1). – P. 56.

Dorokhina (2019) – Dorokhina Yu.A. Control in the field of state procurement under Federal Law 44 [Kontrol’ v sfere gosudarstvennyh zakupok po 44 Federal’nomu zakonu] // Innovative Science. [Innovacionnaya nauka] – 2019. – №. 1. – P. 65-67.

Velieva R.Sh., Paulov (2019) – Velieva R.Sh., Paulov P.A. Government procurement. [Gosudarstvennye zakupki] // Bulletin of Science. [Vestnik nauki] – 2019. – Vol. 4. – №. 5. – P. 98-100.

Kuznetsov (2020) – Kuznetsov S.A. On the calculation of the limitation period after its suspension for the period of settlement of a dispute in the pre-trial procedure. Commentary on the determination of the judicial panel on economic disputes of the Supreme Court of the Russian Federation dated October 16, 2018, №. 305-ЭС18-8026 in case №. A40-43937/2017 [Ob ischislenii sroka iskovoj davnosti posle ego priostanovleniya na srok uregulirovaniya spora v pretenzionnom poryadke. Kommentarij k opredeleniyu sudebnoj kollegii po ekonomicheskim sporam Verhovnogo Suda Rossijskoj Federacii ot 16.10. 2018№ 305-ES18-8026 po delu№ A40-43937/2017] // Current Issues in Jurisprudence. [Aktual’nye problemy pravovedeniya] – 2020. – No. 1. – P. 63-65.

Budanova, Shkorubskaya (2022) – Budanova L.Yu., Shkorubskaya S.A. Problems of describing the subject of procurement in the contract system of state procurement in the criminal executive system [Problemy opisaniya ob”ekta zakupki v kontraktnoj sisteme gosudarstvennyh zakupok v ugolovno-ispolnitel’noj sisteme] // Bulletin of the Penal System. [Vedomosti ugolovno-ispolnitel’noj sistemy] – 2022. – №. 12 (247). – P. 40-51.

Lipatova (2020) – Lipatova E.A. Violation in the field of conducting state and municipal procurement under 44-FZ [Narushenie v sfere provedeniya gosudarstvennyh i municipal’nyh zakupok 44-FZ] // Synergy of Sciences. [Sinergiya nauk] – 2020. – №. 44. – P. 61-65.

Ponomareva, Kalinina, Tsukanova (2019) – Ponomareva E.V., Kalinina G.V., Tsukanova T. G. Violations in the field of state procurement [Narusheniya v sfere goszakupok] // Bulletin of Altai Academy of Economics and Law. [Vestnik Altajskoj akademii ekonomiki i prava] – 2019. – №. 6-1. – P. 122-126.

Zatsarinnaya (2021) – Zatsarinnaya E.I. Analysis of violations committed by suppliers when concluding and performing a contract [Analiz narushenij, dopuskaemyh postavshchikami pri zaklyuchenii i ispolnenii kontrakta] // International Research Journal. [Mezhdunarodnyj nauchno-issledovatel’skij zhurnal] – 2021. – №. 9-2 (111). – P. 154-158.

Kazakova, Shishkova (2020) – Kazakova E.B., Shishkova A.Yu. Unified information system and unified trading aggregator “Berezka” in the system of state procurement and their legal regulation [Edinaya informacionnaya sistema i edinyj agregator torgovli «Berezka» v sisteme gosudarstvennyh zakupok i ih pravovoe regulirovanie] // Science. Society. State [Nauka. Obshchestvo. Gosudarstvo] – 2020. – Vol. 8. – №. 2 (30). – P. 162-173.

103

Anton A. Dereglazov

Postgraduate student of the International and Public Law Department of the Law Faculty at Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia.

E-mail: an_dereglazov@mail.ru

 

Academic advisor: Oksana N. Petyukova, Doctor of Law, Professor of the International and Public Law Department of the Law Faculty at Financial University under the Government of the Russian Federation. E-mail: oksana55@mail.ru

 

Formation of the land use system in Russia in the XVIII century

Abstract

Subject / Topic The article examines the key processes of transformation of the Russian land management system in the 19th century, the development of land ownership forms, as well as the improvement of state accounting of real estate.

Goals / Objectives The purpose of the study is to identify the vector of development of land relations in Russia in the XIX century, as well as the impact of the abolition of serfdom on the distribution and effective management of land resources.

Methodology Descriptive, analytical, statistical, system-historical and comparative-historical methods were used.

Conclusion and Relevance Despite the preservation of feudal remnants, the development of capitalist relations was observed in Russia in the 19th century. The formation of the land market, the development of lease and purchase and sale of land plots took place. In general, the land management of the XIX century in Russia was a period of complex transformations and the search for ways to modernize the agricultural sector of the economy. These changes had a profound impact on the social structure and economic development of the country, laying the foundation for subsequent historical events, including the revolution of 1917.

Keywords: history of land surveying, legal regulation of land management, land cadastre, special land surveying, land relations, abolition of serfdom.

References:

Code of laws of the Russian Empire. Vol. X Code of Laws of Civil and Boundary. – St. Petersburg: Type II Department of the S.E.I.V. Chancellery [Svod zakonov Rossiyskoy imperii. T. X Svod Zakonov Grazhdanskikh i Mezhevykh. – SPb.: Tip. II Otd. S. Ye. I. V. Kantselyarii]. 1832. P. 657.

German (1914) – German E.I. History of Russian surveying [Istoriya russkogo mezhevaniya]. Moscow: 1914. P. 291.

Smirnov, Smirnov (2010) – Smirnov G.S., Smirnov S.S. Organization of special surveying in Russia // Society and power [Organizatsiya spetsial’nogo mezhevaniya v Rossii // Sotsium i vlast’]. 2010. No. 1. P. 106-111.

Muravyeva (2012) – Muravyeva L.A. Abolition of serfdom in Russia: causes, mechanism of implementation, significance // Humanities. Bulletin of the Financial University [Otmena krepostnogo prava v Rossii: prichiny, mekhanizm realizatsii, znacheniye // Gumanitarnyye nauki. Vestnik Finansovogo universiteta]. 2012. No. 2 (6). P. 42-53.

Kolovangin (2012) – Kolovangin P.M. Land ownership in Russia. History and modernity. – S.-Pb. Society of Knowledge, IVESEP [Sobstvennost’ na zemlyu v Rossii. Istoriya i sovremennost’. – S.-Pb.: Obshchestvo Znaniye, IVESEP]. 2003. P. 528.

Varlamov, Galchenko, Bogdanova, Gvozdeva (2012) – Varlamov A.A., Galchenko S.A., Bogdanova O.V., Gvozdeva O.V. Genesis of the formation and functioning of the Russian land use system: monograph / edited by A.A. Varlamov. – Moscow: First Economic Publishing House [Genezis formirovaniya i funktsionirovaniya Rossiyskoy sistemy zemlepol’zovaniya: monografiya / pod nauch. red. A. A. Varlamova. – Moskva: Pervoye ekonomicheskoye izdatel’stvo]. 2021. P. 228.

Sidorenko (2012) – Sidorenko A.Y. Responsibility for violations of land law and order: the history of the development of Russian legislation (from “Russkaya Pravda” to 1917) // State and Law [Otvetstvennost’ za narusheniya zemel’nogo pravoporyadka: istoriya razvitiya rossiyskogo zakonodatel’stva (ot «Russkoy pravdy» do 1917 goda) // Gosudarstvo i parvo]. 2000. No. 11. P. 67-72.

Teterin (2012) – Teterin G.N. History of surveying, land management and land cadastre. Novosibirsk: SSGA [Istoriya mezhevaniya, zemleustroystva i zemel’nogo kadastra. Novosibirsk: SGGA]. 2007. P. 93.

Timofeeva (2023) – Timofeeva A.A. Local self-government in Russia: genesis and evolution // Modern Lawyer [Mestnoye samoupravleniye v Rossii: genezis i evolyutsiya // Sovremennyy Yurist]. 2023. No. 1(42). P. 8-18.

Rozhnov (2022) – Rozhnov A.A. Changes in the legal status of the nobility in the reign of Peter [Izmeneniya v pravovom polozhenii dvoryanstva v tsarstvovaniye Petra]. // Modern Lawyer [Sovremennyy Yurist]. 2022. No. 1(38). P. 8-16.

Volkova (2012) – Volkova T. V. Genesis of the Institute land management in Russia // Agrarian and land law [Genezis instituta upravleniya zemel’nymi resursami v Rossii // Agrarnoye i zemel’noye parvo]. 2019. No.2 (170). P. 11-14.

Rozhnov (2020) – Rozhnov A.A. Russian imperial construction in the first half of the XIX century. (on the example of certain outskirts of the empire) [Russkoye imperskoye stroitel’stvo v pervoy polovine XIX v. (na primere otdel’nykh okrain imperii)]. // Modern Lawyer [Sovremennyy Yurist]. 2020. No. 1(30). P. 104-114.


114